Privacyverklaring

1. Privacy in een oogopslag

 

Algemene aanwijzingen

 

De navolgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens (persoonlijke of persoonsgebonden gegevens) gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

 

Vastleggen van gegevens op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens op deze website?

 

De gegevensverwerking op deze website wordt door de website-exploitant verricht. De contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

 

Hoe verzamelen we uw informatie?

 

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Het kan daarbij bijvoorbeeld om gegevens gaan, die u op een contactformulier invoert.

 

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de website-oproep). Het vastleggen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website opent.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling en weergave van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

 

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens. Bovendien heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en voor verdere vragen over het thema privacybescherming kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

 

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

 

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in het algemeen anoniem: het surfgedrag kan niet tot u als persoon herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt deze voorkomen door bepaalde tools en hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

 

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden tot bezwaar maken wordt u in deze privacyverklaring geïnformeerd.

 

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

 

Privacybescherming

 

De exploitant van deze webpagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring.

 

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel deze worden gebruikt.

 

Wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Aanwijzing met betrekking tot de verantwoordelijke instantie

 

De verantwoordelijke organisatie voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Krannich Solar GmbH und Co. KG
Heimsheimer Straße 65/1
D-71263 Weil der Stadt / Hausen

 

Telefoon: +49 (0)7033 3042-0E-Mail:

 

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of juridische entiteit, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

 

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met het moment van herroeping blijft door die intrekking onaangetast.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

 

In geval van inbreuken op de wetgeving op de privacybescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De bevoegde toezichthoudende instantie voor vragen over de privacybescherming is de functionaris voor privacybescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor de privacybescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

SSL- resp. TLS-codering

 

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL- resp. TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

 

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

 

Informatieverschaffing, blokkering, verwijdering

 

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk gewenst moment het recht op kosteloze informatieverstrekking over de persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de dataverwerking. Tevens heeft u een recht om correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en voor verdere vragen over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het in het impressum aangegeven adres.

 

Bezwaar tegen marketingmails

 

Bij deze verbieden wij het gebruik van onze in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde marketing- en informatiematerialen. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van marketing-informatie, zoals spam-e-mails.

 

3. Manager voor privacybescherming

 

Wettelijk verplichte manager voor privacybescherming

 

We hebben voor ons bedrijf een externe manager voor privacybeschermingsvraagstukken aangesteld.

 

Gerfried Riekewolt
Höfle 2
73087 Bad Boll

 

Telefoon: +49 7164 130118
E-mail:

 

4. Vastleggen van gegevens op onze website

 

Cookies

 

Deze webpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies stellen ons in staat om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en in uw browser opgeslagen worden.

 

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies". Zij worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt, wanneer er cookies geplaatst gaan worden. U kunt de plaatsing van cookies dan in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of om bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) te vervullen, worden op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verlening van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

 

Serverlogbestanden

 

De provider van de webpagina's verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

 

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

 

Er worden geen pogingen ondernomen om dergelijke gegevens met gegevens uit andere databronnen te combineren.

 

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 let. f AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of van pre-contractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier

 

Wanneer u bij ons via het contactformulier aanvragen indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven persoonlijke gegevens bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en met het oog op eventuele vragen van onze zijde. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

 

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot en met het moment van herroeping blijft door deze intrekking onaangetast.

 

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen, totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven van kracht.

 

Registratie op deze website

 

U kunt uzelf op deze website registreren om extra functies op de site te kunnen gebruiken. De daarvoor ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De voor het registreren opgevraagde informatie moet volledig worden gegeven. Anders weigeren wij de registratie.

 

In geval van belangrijke wijzigingen, bijv. in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

 

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

 

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website bent geregistreerd en worden aansluitend verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

 

Registratie met Facebook Connect

 

In plaats van een directe registratie kunt u zich met Facebook registreren. Aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

 

Wanneer u ervoor kiest zich te registreren met Facebook Connect en op de “Login with Facebook”- / “Connect with Facebook”-button klikt, wordt u automatisch naar het platform van Facebook geleid. Daar kunt u inloggen met uw gebruikersgegevens. Uw Facebook-profiel wordt dan aan onze website, resp. onze diensten gekoppeld. Door deze koppeling krijgen wij toegang tot uw bij Facebook opgeslagen gegevens. Dit zijn vooral:

 

 • Facebook-naam
 • Facebook-profiel en profielfoto
 • Facebook-profielfoto
 • bij Facebook opgeslagen e-mailadres
 • Facebook-ID
 • Facebook-vriendenlijst
 • Facebook Likes (“Vind-ik-leuk”-weergaven)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Land
 • Taal

 

Deze gegevens worden gebruikt voor het instellen, beschikbaar stellen en personalisatie van uw account.

 

Meer informatie vindt u de gebruikersvoorwaarden en de privacyverklaring van Facebook. Deze vindt u onder: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://www.facebook.com/legal/terms/.

 

Verwerken van gegevens (klanten- en contractgegevens)

 

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens alleen, voor zover dit voor de totstandkoming, inhoudelijke weergave of wijziging van de rechtsverhouding noodzakelijk is (bestandgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6, lid 1, let. b, van het AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgebonden gegevens die wij via het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken, of om te factureren.

 

De verzamelde klantengegevens worden na het afsluiten van de opdracht, of na beëindiging van de zakelijke betrekking gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

 

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een overeenkomst voor online-shops, handelaren en het verzenden van goederen

 

Wij geven persoonsgebonden gegevens alleen aan derden door, wanneer dit in het kader van de contractafhandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het met het vervoer en de aflevering van de goederen belaste bedrijf of aan de kredietinstelling die met de verwerking van betalingen is belast. Meer gegevens worden niet doorgegeven resp. alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met die overdracht. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor advertentiedoeleinden, gebeurt niet.

 

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 let. b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of van pre-contractuele maatregelen toestaat.

 

5. Sociale media

 

Facebook-Plug-ins (Like & Share-button)

 

Op onze sites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Wanneer u onze site bezoekt, wordt via een plug-in een directe link tussen uw browser en de Facebook-server aangemaakt. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina bezocht hebt. Wanneer u de Facebook "Like-button” aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze site ook koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook onder: https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze site aan uw gebruikersaccount van Facebook kan koppen, log dan alstublieft uit bij uw Facebook-account.

 

Twitter plug-in

 

Op onze pagina's vindt u functies van de Twitter-service. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie "Re-tweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Er worden dan ook gegevens aan Twitter overgebracht. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder: https://twitter.com/privacy.

 

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u in de account-instellingen onder https://twitter.com/account/settings wijzigen.

 

XING plug-in

 

Onze website gebruikt functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

 

Bij elk bezoek aan een van onze sites die XING-functies bevat, wordt een verbinding met XING-servers tot stand gebracht. Bij ons weten worden hierbij geen persoonsgebonden gegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of het gebruikersgedrag geanalyseerd.

 

Meer informatie over privacybescherming en de XING share-button vindt u in de privacyverklaring van XING onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Analyse tools en adverteren

 

Google Analytics

 

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

De opslag van "Google-Analytics-cookies” wordt gedaan op basis van art. 6 lid 1 let. f AVG. De websiteprovider heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod alsook zijn advertenties te kunnen optimaliseren.

 

Browser plug-in

 

U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google, alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar aantekenen tegen de vastlegging van gegevens

 

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert. Google Analytics deaktivieren.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Outsourcing van de verwerking van gegevens

 

Wij hebben met Google een overeenkomst voor outsourcing van de verwerking van gegevens afgesloten en houden ons bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strikte bepalingen van de Duitse privacywetgeving.

 

7. Nieuwsbrief

 

Nieuwsbriefgegevens

 

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie, die het ons mogelijk maakt om na te gaan dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met de toezending van de nieuwsbrief.  Meer gegevens worden niet, resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en we geven deze niet door aan derden.

 

De verwerking van de in het nieuwsbrief-aanmeldingformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a AVG). De gegeven toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd herroepen, bijvoorbeeld via de “Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van het reeds uitgevoerde proces van gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

 

De gegevens die u ons verstrekt met betrekking tot de nieuwsbrief worden tot het moment van opzegging van de nieuwsbrief door ons opgeslagen en verwijderd nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens, die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onverlet.

 

8. Plug-ins en tools

 

YouTube

 

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google gebruikte site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

 

Wanneer u een van de pagina's bezoekt die uitgevoerd is met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de server van YouTube gemaakt. Aan de YouTube-server wordt meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

 

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit verhinderen, wanneer u uitlogt bij uw YouTube-account.

 

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van Art 6 lid 1 let. f AVG.

 

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps

 

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

In het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde locaties en plaatsen, wordt Google Maps gebruikt. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van Art 6 lid 1 let. f AVG.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Obligation to provide information on data protection